کرم
PropertyID
Property
Description
نام کرم
94942
برند
94943
طعم
94944
کارخانه تولید کننده
94945
کالری
94946
ابعاد
94947
وزن
94948
وزن بسته بندی
94949
شماره پروانه بهداشت
94950
ویژگی
94951
بدون کلسترول
ارگانیک
فاقد مواد افزودنی
نوع بسته بندی
94952
ظرف شیشه ای
ظرف پلاستیکی
ظرف طلقی
قوطی فلزی
پلی اتیلن
ترکیبات
94953
مدت ماندگاری
94954
نحوه نگهداری
94955
تاییدیه یا گواهینامه
94956
توضیحات
94957
عکس اورجینال
94958
عکس کوچک 1
94959
عکس کوچک 2
94960
عکس کوچک 3
94961