شکلات صبحانه
PropertyID
Property
Description
نام شکلات صبحانه
94922
برند
94923
طعم
94924
کنجدی
فندقی
شیرین
تلخ
ساده
شیری
بادام زمینی
خرمایی
کارخانه تولید کننده
94925
کالری
94926
ابعاد
94927
وزن
94928
وزن بسته بندی
94929
شماره پروانه بهداشت
94930
ویژگی
94931
بدون کلسترول
ارگانیک
فاقد مواد افزودنی
نوع بسته بندی
94932
ظرف شیشه ای
ظرف پلاستیکی
ظرف طلقی
قوطی فلزی
پلی اتیلن
ترکیبات
94933
مدت ماندگاری
94934
نحوه نگهداری
94935
تاییدیه یا گواهینامه
94936
توضیحات
94937
عکس اورجینال
94938
عکس کوچک 1
94939
عکس کوچک 2
94940
عکس کوچک 3
94941
بازه قیمت
95485
بازه قیمت
اقتصادی
VIP
بازه قیمت شکلات صبحانه
95488
متوسط
اقتصادی
VIP