کره
PropertyID
Property
Description
نام کره
94902
برند
94903
طعم
94904
کارخانه تولید کننده
94905
کالری
94906
ابعاد
94907
وزن
94908
وزن بسته بندی
94909
شماره پروانه بهداشت
94910
ویژگی
94911
بدون کلسترول
ارگانیک
فاقد مواد افزودنی
نوع بسته بندی
94912
ظرف شیشه ای
ظرف پلاستیکی
ظرف طلقی
قوطی فلزی
پلی اتیلن
ترکیبات
94913
مدت ماندگاری
94914
نحوه نگهداری
94915
تاییدیه یا گواهینامه
94916
توضیحات
94917
عکس اورجینال
94918
عکس کوچک 1
94919
عکس کوچک 2
94920
عکس کوچک 3
94921