شناسنامه شغلی
PropertyID
Property
Description
نام شناسنامه شغلی
91083
شرح شغل
91084
وظایف
91085
صلاحیت ها
91086
شایستگی ها
91087
هوشمندی سیستمی
91088
زیر ساخت های مورد نیاز
91089
شرایط توصیه ای
91090
منابع
91091
عکس اورجینال
91092
عکس کوچک 1
91093
عکس کوچک 2
91094
عکس کوچک 3
91095
دوره های آموزشی
91107
لینک انجمن
91108