پروژه اجرای سیستم های اتمسفری
PropertyID
Property
Description
نام پروژه
88963
تاریخ انجام
88964
محل پروژه
88965
نوع پروژه
88966
طراحی
اجرا
نوع بهسازی
88967
بازسازی
نوسازی
فضای پروژه
88968
سیستم
88969
تجهیزات
88970
مکانیزم
88971
عملکرد
88972
ظرفیت
88973
ابعاد
88974
نوع گازها
88975
نوع محصول
88976
متریال
88977
استاندارد
88978
محل نصب
88979
فضای داخلی
فضای خارجی
رنگ
88980
شرح پروژه
88981
مدت زمان اجرای پروژه
88982
روز
هفته
ماه
سال
عکس اورجینال thumbnail original المصغرات الأصلي Thumbnail original Vorschaubild Miniatura original Оригинальный эскиз 缩略图原始 Orijinal orijinal thumbnail ორიგინალური thumbnail բնօրինակը thumbnail orijinal thumbnail asli เดิมภาพขนาดย่อ تھمب نیل اصل थम्बनेल मूल
88983
عکس کوچک 1
88984
عکس کوچک 2
88985
عکس کوچک 3
88986
عنوان
88987
توضیحات
88988