پروژه تجهیزات انجماد سریع
PropertyID
Property
Description
نام پروژه
88891
تاریخ انجام
88892
محل پروژه
88893
نوع پروژه
88894
طراحی
اجرا
نوع بهسازی
88895
بازسازی
نوسازی
فضای پروژه
88896
فضای پروژه موردنظر را از منوی مقابل انتخاب نمایید
88897
وزش هوای سرد
تماس غیر مستقیم
غوطه‌ور نمودن محصولات منجمد شده
نوع انجماد
88898
وزش هوای سرد
تماس غیر مستقیم
غوطه‌ور نمودن محصولات منجمد شده
دمای انجماد
88899
روش انجماد
88900
سیستم
88901
تجهیزات
88902
مکانیزم
88903
عملکرد
88904
ظرفیت
88905
توان
88906
ابعاد
88907
نوع محصول قابل انجماد
88908
متریال
88909
زمان انجماد
88910
استاندارد
88911
محل نصب
88912
فضای داخلی
فضای خارجی
رنگ
88913
شرح پروژه
88914
مدت زمان اجرای پروژه
88915
روز
هفته
ماه
سال
عکس اورجینال thumbnail original المصغرات الأصلي Thumbnail original Vorschaubild Miniatura original Оригинальный эскиз 缩略图原始 Orijinal orijinal thumbnail ორიგინალური thumbnail բնօրինակը thumbnail orijinal thumbnail asli เดิมภาพขนาดย่อ تھمب نیل اصل थम्बनेल मूल
88916
عکس کوچک 1
88917
عکس کوچک 2
88918
عکس کوچک 3
88919
عنوان
88920
توضیحات
88921