پروژه داک لولر
PropertyID
Property
Description
نام پروژه
88804
تاریخ انجام
88805
محل پروژه
88806
نوع پروژه
88807
طراحی
اجرا
نوع بهسازی
88808
بازسازی
نوسازی
فضای سازه
88809
نوع داک لولر
88810
هیدرولیکی
مکانیکی
پنوماتیک
ابعاد
88811
ظرفیت
88812
عمق چاهک
88813
کنترل
88814
جنس
88815
نوع نصب
88816
دفنی
زمینی
محل نصب
88817
فضای داخلی
فضای خارجی
کاربری فضا
88818
اداری
تجاری
صنعتی
کاربرد سازه
88819
رنگ
88820
شرح پروژه
88821
مدت زمان اجرای پروژه
88822
روز
هفته
ماه
سال
عکس اورجینال thumbnail original المصغرات الأصلي Thumbnail original Vorschaubild Miniatura original Оригинальный эскиз 缩略图原始 Orijinal orijinal thumbnail ორიგინალური thumbnail բնօրինակը thumbnail orijinal thumbnail asli เดิมภาพขนาดย่อ تھمب نیل اصل थम्बनेल मूल
88823
عکس کوچک 1
88824
عکس کوچک 2
88825
عکس کوچک 3
88826
عنوان
88827
توضیحات
88828