پروژه فنداسیون
PropertyID
Property
Description
نام پروژه
77217
تاریخ انجام
77218
محل پروژه
77219
نوع پروژه
77220
طراحی
اجرا
نوع بهسازی
77221
بازسازی
نوسازی
مساحت پروژه ( مترمربع )
77222
شرح پروژه
77223
مدت زمان اجرای پروژه
77224
روز
هفته
ماه
سال
عکس اورجینال thumbnail original المصغرات الأصلي Thumbnail original Vorschaubild Miniatura original Оригинальный эскиз 缩略图原始 Orijinal orijinal thumbnail ორიგინალური thumbnail բնօրինակը thumbnail orijinal thumbnail asli เดิมภาพขนาดย่อ تھمب نیل اصل थम्बनेल मूल
77225
عکس کوچک 1
77226
عکس کوچک 2
77227
عکس کوچک 3
77228
عنوان
77229
توضیحات
77230