پروژه سقف
PropertyID
Property
Description
نام پروژه
77201
تاریخ انجام
77202
محل پروژه
77203
نوع پروژه
77204
طراحی
اجرا
نوع بهسازی
77205
بازسازی
نوسازی
مساحت پروژه ( مترمربع )
77206
نوع سقف
77207
رنگ
77208
شرح پروژه
77209
مدت زمان اجرای پروژه
77210
روز
هفته
ماه
سال
عکس اورجینال thumbnail original المصغرات الأصلي Thumbnail original Vorschaubild Miniatura original Оригинальный эскиз 缩略图原始 Orijinal orijinal thumbnail ორიგინალური thumbnail բնօրինակը thumbnail orijinal thumbnail asli เดิมภาพขนาดย่อ تھمب نیل اصل थम्बनेल मूल
77211
عکس کوچک 1
77212
عکس کوچک 2
77213
عکس کوچک 3
77214
عنوان
77215
توضیحات
77216
کارفرما
90516