پروژه دیوار برشی
PropertyID
Property
Description
نام پروژه
77187
تاریخ انجام
77188
محل پروژه
77189
نوع پروژه
77190
طراحی
اجرا
نوع بهسازی
77191
بازسازی
نوسازی
مساحت پروژه ( مترمربع )
77192
شرح پروژه
77193
مدت زمان اجرای پروژه
77194
روز
هفته
ماه
سال
عکس اورجینال thumbnail original المصغرات الأصلي Thumbnail original Vorschaubild Miniatura original Оригинальный эскиз 缩略图原始 Orijinal orijinal thumbnail ორიგინალური thumbnail բնօրինակը thumbnail orijinal thumbnail asli เดิมภาพขนาดย่อ تھمب نیل اصل थम्बनेल मूल
77195
عکس کوچک 1
77196
عکس کوچک 2
77197
عکس کوچک 3
77198
عنوان
77199
توضیحات
77200