پروژه اسکلت فلزی
PropertyID
Property
Description
نام پروژه
77173
تاریخ انجام
77174
محل پروژه
77175
نوع پروژه
77176
طراحی
اجرا
نوع بهسازی
77177
بازسازی
نوسازی
مساحت پروژه ( مترمربع )
77178
شرح پروژه
77179
مدت زمان اجرای پروژه
77180
روز
هفته
ماه
سال
عکس اورجینال thumbnail original المصغرات الأصلي Thumbnail original Vorschaubild Miniatura original Оригинальный эскиз 缩略图原始 Orijinal orijinal thumbnail ორიგინალური thumbnail բնօրինակը thumbnail orijinal thumbnail asli เดิมภาพขนาดย่อ تھمب نیل اصل थम्बनेल मूल
77181
عکس کوچک 1
77182
عکس کوچک 2
77183
عکس کوچک 3
77184
عنوان
77185
توضیحات
77186
تست2
86487
100
200
کارفرما
90514