پروژه حفاظ
PropertyID
Property
Description
نام پروژه
71038
تاریخ انجام
71039
محل پروژه
71040
نوع پروژه
71041
اجرا
طراحی
نوع بهسازی
71042
نوسازی
بازسازی
نوع حفاظ
71043
آبشاری
نیزاری
لیلیوم
آکاردئونی
سر نیزه ای
دیواری
شاخه ای
بوته ای
میله ای
نرده ای
شاخ گوزنی
مکان نصب
71044
دیوار
درب
پنجره
روی دیوار
جنس
71045
چدن
برنز
برنج
آهن
آلومینیوم
استیل
استنلس استیل
نوع رنگ
71046
تراکم حفاظ
71047
طول هر شاخه (m)
71048
عرض حفاظ (m)
71049
ارتفاع (cm)
71050
نوع جوش
71051
مقطع برش (cm)
71052
قابلیت حرکت
71053
بازشو
ثابت
مساحت پروژه ( مترمربع )
71054
کاربرد
71055
رنگ
71056
شرح پروژه حفاظ
71057
مدت زمان اجرای پروژه حفاظ
71058
روز
هفته
ماه
سال
عکس اورجینال
71059
عکس کوچک 1
71060
عکس کوچک 2
71061
عکس کوچک 3
71062
عنوان
71063
توضیحات
71064