پروژه دستگاه حضور غیاب
PropertyID
Property
Description
نام پروژه
65229
تاریخ انجام
65230
محل پروژه
65231
نوع پروژه
65232
طراحی
اجرا
فضای سازه
65233
فضای داخلی
فضای خارجی
نوع دستگاه
65234
دستگاه حضور و غیاب کارتی
دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره
دستگاه حضور و غیاب ترکیبی
ظرفیت پرسنل
65235
سیستم گزارش اطلاعات
65236
PC
SMS
WLAN
GPRS
رنگ
65237
شرح پروژه
65238
مدت زمان اجرای پروژه
65239
روز
هفته
ماه
سال
عکس اورجینال thumbnail original المصغرات الأصلي Thumbnail original Vorschaubild Miniatura original Оригинальный эскиз 缩略图原始 Orijinal orijinal thumbnail ორიგინალური thumbnail բնօրինակը thumbnail orijinal thumbnail asli เดิมภาพขนาดย่อ تھمب نیل اصل थम्बनेल मूल
65240
عکس کوچک 1
65241
عکس کوچک 2
65242
عکس کوچک 3
65243
عنوان
65244
توضیحات
65245