پروژه سایبان برقی
PropertyID
Property
Description
نام پروژه
61027
تاریخ انجام
61028
محل پروژه
61029
نوع پروژه
61030
طراحی
اجرا
نوع بهسازی
61031
بازسازی
نوسازی
فضای سازه
61032
فضای داخلی
فضای خارجی
مساحت پروژه ( مترمربع )
61033
ابعاد سازه
61034
نوع موتور به کار رفته
61035
نوع سوئیچ سایبان
61036
ریموت کنترل
سویچ دستی
متریال به کار رفته
61037
بازه تنظیم زاویه بازشو (°)
61038
میزان شیب (°)
61039
کاربری فضا
61040
مسکونی
اداری
تجاری
صنعتی
کاربرد سازه
61041
رنگ
61042
شرح پروژه
61043
مدت زمان اجرای پروژه
61044
روز
هفته
ماه
سال
عکس اورجینال
61045
عکس کوچک 1
61046
عکس کوچک 2
61047
عکس کوچک 3
61048
عنوان
61049
توضیحات
61050