پروژه هوشمند سازی ساختمان
PropertyID
Property
Description
نام پروژه
59554
تاریخ انجام
59555
محل پروژه
59556
کارفرما
59557
سیستم اجرا شده
59558
سیستم صوتی هوشمند
سیستم اتوماسیون روشنایی
سیستم مانیتورینگ اتاق سرور
اتوماسیون ساختمان
اتوماسیون پارکینگ
سیستم راهنمای پارکینگ PGS
سیستم مدیریت پارکینگ PMS
سیستم اعلام حریق
سیستم کنترل تردد
سیستم نظارت تصویری
سیستم خانه هوشمند
سیستم مدیریت ساختمان BMS
سیستم مدیریت یکپارچه ساختمان IBMS
تعداد نقاط کنترلی
59559
تعداد فضای پارکینگ
59560
محصول مورد استفاده
59561
سیستم های تحت کنترل
59562
سیستم پرده ها و سایبان های برقی
سیستم تأسیسات تفریحی ساختمان
کنترل تأسیسات استخر، سونا و جکوزی
وسایل الکتریکی ساختمان
سیستم ارتباطی
سیستم صوتی و تصویری
سیستم آبرسانی
سیستم نظارت تصویری
سیستم کنترل تردد
سیستم اعلام حریق
سیستم امنیتی و حفاظتی
سیستم آسانسور و پله برقی
سیستم تهویه مطبوع
سیستم سرمایش و گرمایش
سیستم روشنایی
مساحت (متر مربع)
59563
تعداد واحد
59564
شرح پروژه
59565
مدت زمان اجرای پروژه
59566
سال
ماه
هفته
روز
عکس اورجینال
59567
عکس کوچک 1
59568
عکس کوچک 2
59569
عکس کوچک 3
59570
عنوان
59571
توضیحات
59572
توضیحات بیشتر پروژه
96434