پروژه نورپردازی محیطی
PropertyID
Property
Description
نام پروژه نورپردازی محیطی
58061
تاریخ انجام
58062
محل پروژه
58063
نوع پروژه
58064
طراحی
اجرا
نوع بهسازی
58065
بازسازی
نوسازی
نوع نورپردازی
58066
هوشمند سازی
روشنایی
دکوراتیو
صفحه نمایش
هنری
پزشکی
آموزشی
عکاسی
محیط های صنعتی
مساحت پروژه ( مترمربع )
58067
متد نورپردازی
58068
سبک نورپردازی
58069
مدرن
کلاسیک
کلی
محیطی
تاكیدی
كاربردی
دكوراتیو
شرقی
صنعتی
هنری
پست مدرن
روستیک
مینیمال
نئوکلاسیک
سنتی
انتقالی
متریال به کار رفته
58070
رنگ
58071
شرح پروژه
58072
مدت زمان اجرای پروژه
58073
روز
هفته
ماه
سال
عکس کوچک 1
58074
عکس کوچک 2
58075
عکس کوچک 3
58076
عنوان
58077
توضیحات
58078
عکس اورجینال
61444