پروژه نورپردازی نمای ساختمان
PropertyID
Property
Description
نام پروژه نورپردازی نمای ساختمان
58042
تاریخ انجام
58043
محل پروژه
58044
نوع پروژه
58045
طراحی
اجرا
نوع بهسازی
58046
بازسازی
نوسازی
نوع نورپردازی
58047
هوشمند سازی
روشنایی
دکوراتیو
صفحه نمایش
هنری
پزشکی
آموزشی
عکاسی
محیط های صنعتی
مساحت پروژه ( مترمربع )
58048
تعداد طبقات
58049
متد نورپردازی
58050
سبک نورپردازی
58051
مدرن
کلاسیک
کلی
محیطی
تاكیدی
كاربردی
دكوراتیو
شرقی
صنعتی
هنری
پست مدرن
روستیک
مینیمال
نئوکلاسیک
سنتی
انتقالی
متریال به کار رفته
58052
رنگ
58053
شرح پروژه
58054
مدت زمان اجرای پروژه
58055
روز
هفته
ماه
سال
عکس کوچک 1
58056
عکس کوچک 2
58057
عکس کوچک 3
58058
عنوان
58059
توضیحات
58060
عکس اورجینال
61443