پروژه نورپردازی تجاری
PropertyID
Property
Description
نام پروژه نورپردازی تجاری
58023
تاریخ انجام
58024
محل پروژه
58025
نوع پروژه
58026
طراحی
اجرا
نوع بهسازی
58027
بازسازی
نوسازی
نوع نورپردازی
58028
هوشمند سازی
روشنایی
دکوراتیو
صفحه نمایش
هنری
پزشکی
آموزشی
عکاسی
محیط های صنعتی
مساحت پروژه ( مترمربع )
58029
تعداد طبقات
58030
متد نورپردازی
58031
سبک نورپردازی
58032
مدرن
کلاسیک
کلی
محیطی
تاكیدی
كاربردی
دكوراتیو
شرقی
صنعتی
هنری
پست مدرن
روستیک
مینیمال
نئوکلاسیک
سنتی
انتقالی
متریال به کار رفته
58033
رنگ
58034
شرح پروژه
58035
مدت زمان اجرای پروژه
58036
روز
هفته
ماه
سال
عکس کوچک 1
58037
عکس کوچک 2
58038
عکس کوچک 3
58039
عنوان
58040
توضیحات
58041
عکس اورجینال
61442