خدمات اورهال
PropertyID
Property
Description
نام خدمات
57650
نوع خدمات
57651
تعمیرات اساسی
تعویض قطعات
بازسازی
روشن نمودن پله برقی
گارانتی سرویس و نگهداری پله برقی
تهیه و تامین قطعات یدکی مورد نیاز
توضیحات
57652
عکس کوچک 1
57653
عکس کوچک 2
57654
عکس کوچک 3
57655
عنوان
57656
توضیحات
57657
عکس اورجینال
61433