پروژه سازه پارچه ای و چادری
PropertyID
Property
Description
نام پروژه
57624
تاریخ انجام
57625
محل پروژه
57626
نوع پروژه
57627
طراحی
اجرا
نوع بهسازی
57628
بازسازی
نوسازی
فضای سازه
57629
فضای داخلی
فضای خارجی
مساحت پروژه ( مترمربع )
57630
ابعاد سازه
57631
متریال به کار رفته
57632
کاربرد سازه
57633
رنگ
57634
شرح پروژه
57635
مدت زمان اجرای پروژه
57636
روز
هفته
ماه
سال
عکس کوچک 1
57637
عکس کوچک 2
57638
عکس کوچک 3
57639
عنوان
57640
توضیحات
57641
عکس اورجینال
61431