پروژه نورپردازی اداری
PropertyID
Property
Description
نام پروژه نورپردازی اداری
55769
تاریخ انجام
55770
محل پروژه
55771
نوع پروژه
55772
طراحی
اجرا
نوع بهسازی
55773
بازسازی
نوسازی
مساحت پروژه ( مترمربع )
55776
تعداد طبقات
55777
متد نورپردازی
55778
سبک نورپردازی
55779
مدرن
کلاسیک
کلی
محیطی
تاكیدی
كاربردی
دكوراتیو
شرقی
صنعتی
هنری
پست مدرن
روستیک
مینیمال
نئوکلاسیک
سنتی
انتقالی
متریال به کار رفته
55780
رنگ
55781
شرح پروژه
55782
مدت زمان اجرای پروژه
55783
روز
هفته
ماه
سال
عکس کوچک 1
55784
عکس کوچک 2
55785
عکس کوچک 3
55786
عنوان
55787
توضیحات
55788
نوع نورپردازی
57974
هوشمند سازی
روشنایی
دکوراتیو
صفحه نمایش
هنری
پزشکی
آموزشی
عکاسی
محیط های صنعتی
عکس اورجینال
61378