پروژه نقاشی سقفی و دیواری
PropertyID
Property
Description
نام پروژه
33362
تاریخ انجام
33363
محل پروژه
33364
نوع پروژه
33365
طراحی
اجرا
نوع بهسازی
33366
بازسازی
نوسازی
نوع نقاشی
33367
سقفی
دیواری
سبک نقاشی
33368
مدرن
کلاسیک
برجسته
سه بعدی
اسلیمی
ابعاد ( سانتی متر )
33369
رنگ
33370
شرح پروژه
33371
مدت زمان اجرای پروژه
33372
روز
هفته
ماه
سال
عکس کوچک 1
33373
عکس کوچک 2
33374
عکس کوچک 3
33375
عنوان
33376
توضیحات
33377
عکس اورجینال
55305