خدمات نیلینگ
PropertyID
Property
Description
نام خدمات
26843
نوع خدمات
26844
پنل برداری
مش بندی
شاتکریت
حفاری
پنل گذاری
انکر گذاری
استرند گذاری
تزریق گمانه
طراحی
اجرا و ساخت
تامین تجهیزات
نوع خاک
26845
رس
لای
ماسه
شن
گیاخاک
مخلوط
رس ماسه دار
ارتفاع گود (متر)
26846
نوع حفاری
26847
چرخشی
لوله جدار
خود حفار
اوگر
دورانی ضربه ای
نوع تزریق
26848
تزريق ثقلی دوغاب
تزريق تحت فشار
نوع سیمان
26849
سیمان نوع 1
سیمان نوع 2
سیمان نوع 3
سیمان نوع 4
سیمان نوع 5
مساحت (متر مربع)
26850
شرح خدمات
26851
عکس کوچک 1
26852
عکس کوچک 2
26853
عکس کوچک 3
26854
عنوان
26855
توضیحات
26856
عکس اورجینال
55119