پروژه نیلینگ
PropertyID
Property
Description
نام پروژه
26814
تاریخ انجام
26815
محل پروژه
26816
نوع پروژه
26817
طراحی
اجرا
نوع خاک
26818
رس
لای
ماسه
شن
گیاخاک
مخلوط
رس ماسه دار
چسبندگی ذرات خاک
26819
زاویه ریزش خاک (درجه)
26820
درصد رطوبت خاک
26821
ارتفاع گود (متر)
26822
جنس میلگرد
26823
استنلس استیل
کربن استیل
آهن
نوع میلگرد
26824
تو پر
تو خالی
قطر میلگرد (میلیمتر)
26825
فاصله بین گمانه (متر)
26826
قطر گمانه (میلیمتر)
26827
طول گمانه (متر)
26828
نوع حفاری
26829
حفاری دوار
لوله جدار
خود حفار
اوگر
دورانی ضربه ای
زاویه حفاری (درجه)
26830
نوع تزریق
26831
تزريق ثقلی دوغاب
تزريق تحت فشار
ضخامت شاتکریت (سانتیمتر)
26832
سطح شاتکریت (متر مربع)
26833
نوع سیمان
26834
سیمان نوع 1
سیمان نوع 2
سیمان نوع 3
سیمان نوع 4
سیمان نوع 5
مساحت پروژه (متر مربع)
26835
شرح پروژه
26836
مدت زمان اجرای پروژه
26837
روز
هفته
ماه
سال
عکس کوچک 1
26838
عکس کوچک 2
26839
عکس کوچک 3
26840
عنوان
26841
توضیحات
26842
عکس اورجینال
55118