خدمات هیتر تابشی
PropertyID
Property
Description
نام خدمات
26340
نوع هیتر
26341
لوله ای
سرامیکی
حداقل ارتفاع نصب (متر)
26342
حداکثر سطح پوشش دهی گرما (متر مربع)
26343
شرح خدمات
26344
عکس کوچک 1
26345
عکس کوچک 2
26346
عکس کوچک 3
26347
عنوان
26348
توضیحات
26349
عکس اورجینال
55103