پروژه هیتر تابشی
PropertyID
Property
Description
نام پروژه
26325
تاریخ انجام
26326
محل پروژه
26327
نوع هیتر
26328
سرامیکی
لوله ای
نوع سوخت
26329
گازوییل
گاز مایع ال ان جی
گاز مایع ال پی جی
گاز طبیعی
ارتفاع نصب (متر)
26330
سطح پوشش دهی گرما (متر مربع)
26331
رنگ
26332
شرح پروژه
26333
مدت زمان اجرای پروژه
26334
سال
ماه
هفته
روز
عکس کوچک 1
26335
عکس کوچک 2
26336
عکس کوچک 3
26337
عنوان
26338
توضیحات
26339
عکس اورجینال
55102