خدمات سقف وافل
PropertyID
Property
Description
نام خدمات
25655
نوع خدمات
25656
طراحی
اجرا
نوع بهسازی
25657
بازسازی
نوسازی
مساحت (مترمربع)
25658
دهانه (متر)
25659
ضخامت دال ها (سانتی متر)
25660
شرح خدمات
25661
عکس کوچک 1
25662
عکس کوچک 2
25663
عکس کوچک 3
25664
عنوان
25665
توضیحات
25666
عکس اورجینال
55086