پروژه سقف وافل
PropertyID
Property
Description
نام پروژه
25501
تاریخ انجام
25502
محل پروژه
25503
کل مساحت پروژه (مترمربع)
25504
وزن حداکثر بتن به کار رفته در سقف (کیلوگرم بر مترمربع)
25505
حداکثر بار مرده سقف (کیلوگرم بر مترمربع)
25506
دهانه (متر)
25507
ضخامت دال ها (سانتی متر)
25508
کاربری ساختمان
25509
مسکونی
مذهبی
اداری
تجاری
فرهنگی
آموزشی
تفریحی
رنگ
25510
شرح پروژه
25511
مدت زمان اجرای پروژه
25512
روز
هفته
ماه
سال
عکس کوچک 1
25513
عکس کوچک 2
25514
عکس کوچک 3
25515
عنوان
25516
توضیحات
25517
عکس اورجینال
55082
تعداد طبقات
69061
تست
86188