پروژه درب محافظ سکو
PropertyID
Property
Description
نام پروژه
13314
تاریخ اجرا
13315
محل اجرا
13316
برند درب محافظ سکو
13317
نوع درب محافظ سکو
13318
تمام بسته
نیمه بسته
کوتاه
جنس درب محافظ سکو
13319
شیشه
آلومینیوم
استنلس استیل
ارتفاع لنگه درب (سانتیمتر)
13320
عرض لنگه متحرک (سانتیمتر)
13321
عرض لنگه ثابت (سانتیمتر)
13322
جنس فریم
13323
بدون فریم
آلومینیوم
استنلس استیل
سطح نهایی
13324
پوشش پودری
رنگ
مدت زمان اجرای پروژه
13325
روز
هفته
ماه
سال
شرح پروژه
13326
عکس کوچک 1
13327
عکس کوچک 2
13328
عکس کوچک 3
13329
عنوان
13330
توضیحات
13331
عکس اورجینال
54708