پروژه درب اتوماتیک مثلثی
PropertyID
Property
Description
نام پروژه
11422
تاریخ اجرا
11423
محل اجرا
11424
برند درب
11425
ارتفاع لنگه درب (میلی متر)
11426
میزان بازشو (میلی متر)
11427
تعداد لنگه درب
11428
دو لنگه
جنس فریم درب
11429
آلومینیوم
استیل
مدت زمان اجرای پروژه
11430
روز
هفته
ماه
سال
شرح پروژه
11431
عکس کوچک 1
11432
عکس کوچک 2
11433
عکس کوچک 3
11434
عنوان
11435
توضیحات
11436
عکس اورجینال
54663