پروژه درب اتوماتیک لولایی
PropertyID
Property
Description
نام پروژه
11407
تاریخ اجرا
11408
محل اجرا
11409
برند درب
11410
ارتفاع لنگه درب (میلی متر)
11411
درجه بازشو (درجه)
11412
تعداد لنگه درب
11413
تک لنگه
دو لنگه
جنس فریم درب
11414
آلومینیوم
استیل
مدت زمان اجرای پروژه
11415
روز
هفته
ماه
سال
شرح پروژه
11416
عکس کوچک 1
11417
عکس کوچک 2
11418
عکس کوچک 3
11419
عنوان
11420
توضیحات
11421
عکس اورجینال
54662