پروژه درب اتوماتیک گردان
PropertyID
Property
Description
نام پروژه
11392
تاریخ اجرا
11393
محل اجرا
11394
برند درب
11395
عرض ورودی (میلی متر)
11396
ارتفاع ورودی (میلی متر)
11397
تعداد بال ها
11398
دو باله
سه باله
چهار باله
جنس فریم درب
11399
آلومینیوم
استیل
مدت زمان اجرای پروژه
11400
روز
هفته
ماه
سال
شرح پروژه
11401
عکس کوچک 1
11402
عکس کوچک 2
11403
عکس کوچک 3
11404
عنوان
11405
توضیحات
11406
عکس اورجینال
54661