پروژه درب اتوماتیک کشویی
PropertyID
Property
Description
نام پروژه
11377
تاریخ اجرا
11378
محل اجرا
11379
برند درب
11380
ارتفاع لنگه درب (میلی متر)
11381
میزان بازشو (میلی متر)
11382
تعداد لنگه درب
11383
تک لنگه
دو لنگه
جنس فریم درب
11384
آلومینیوم
استیل
مدت زمان اجرای پروژه
11385
روز
هفته
ماه
سال
شرح پروژه
11386
عکس کوچک 1
11387
عکس کوچک 2
11388
عکس کوچک 3
11389
عنوان
11390
توضیحات
11391
عکس اورجینال
54660
توضیحات اسلایدر متن
96375