پروژه درب اتوماتیک تلسکوپی
PropertyID
Property
Description
نام پروژه
11362
تاریخ اجرا
11363
محل اجرا
11364
برند درب
11365
ارتفاع لنگه درب (میلی متر)
11366
میزان بازشو (میلی متر)
11367
تعداد لنگه درب
11368
دو لنگه
سه لنگه
چهار لنگه
پنج لنگه
شش لنگه
هفت لنگه
هشت لنگه
جنس فریم درب
11369
آلومینیوم
استیل
مدت زمان اجرای پروژه
11370
روز
هفته
ماه
سال
شرح پروژه
11371
عکس کوچک 1
11372
عکس کوچک 2
11373
عکس کوچک 3
11374
عنوان
11375
توضیحات
11376
عکس اورجینال
54659