پروژه درب اتوماتیک قوسی
PropertyID
Property
Description
نام پروژه
11347
تاریخ اجرا
11348
محل اجرا
11349
برند درب
11350
ارتفاع لنگه درب (میلی متر)
11351
میزان بازشو (میلی متر)
11352
تعداد لنگه درب
11353
تک لنگه
دو لنگه
جنس فریم درب
11354
آلومینیوم
استیل
مدت زمان اجرای پروژه
11355
روز
هفته
ماه
سال
شرح پروژه
11356
عکس کوچک 1
11357
عکس کوچک 2
11358
عکس کوچک 3
11359
عنوان
11360
توضیحات
11361
عکس اورجینال
54658