پروژه درب اتوماتیک فولدینگ
PropertyID
Property
Description
نام پروژه
11332
تاریخ اجرا
11333
محل اجرا
11334
برند درب
11335
ارتفاع لنگه درب (میلی متر)
11336
میزان بازشو (میلی متر)
11337
تعداد لنگه درب
11338
دو لنگه
سه لنگه
چهار لنگه
پنج لنگه
شش لنگه
هفت لنگه
هشت لنگه
جنس فریم درب
11339
آلومینیوم
استیل
مدت زمان اجرای پروژه
11340
روز
هفته
ماه
سال
شرح پروژه
11341
عکس کوچک 1
11342
عکس کوچک 2
11343
عکس کوچک 3
11344
عنوان
11345
توضیحات
11346
عکس اورجینال
54657