سازه فلزی سبک (LSF)
PropertyID
Property
Description
نام سازه lsf
12124
برند سازه lsf
12125
کارخانه تولید کننده سازه lsf
12126
شماره مدل
12127
عرض ورق (میلی متر)
12128
ضخامت ورق (میلی متر)
12129
طول بال
12130
طول جان
12131
طول لبه
12132
طول استاندارد (سانتی متر)
12133
گواهینامه ها
12134
توضیحات
12135
عکس کوچک 1
12136
عکس کوچک 2
12137
عکس کوچک 3
12138
عنوان
12139
توضیحات
12140
عکس اورجینال
54635