قند
PropertyID
Property
Description
نام قند
10294
برند
10295
کارخانه تولید کننده
10296
نوع قند
10297
معمولی
طعم دار
قهوه ای
دیابتی
رژیمی
رنگی
تزئینی
شکل قند
10298
کله قند
شکسته
حبه
فانتزی
نوع بسته بندی
10299
فله (باز)
بسته بندی شده
طریقه نگهداری
10300
مدت زمان قابل استفاده
10301
تاییدیه یا گواهینامه
10302
توضیحات
10303
عکس کوچک 1
10304
عکس کوچک 2
10305
عکس کوچک 3
10306
عنوان
10307
توضیحات
10308
عکس اورجینال
54628