پروژه عرشه فولادی
PropertyID
Property
Description
نام پروژه
10084
تاریخ اجرا
10085
محل اجرا
10086
متراژ تقریبی (مترمربع)
10087
مدت زمان اجرای پروژه
10088
روز
ماه
سال
مجموع ضخامت سقف
10089
میلی متر
سانتی متر
قطر گل میخ
10090
میلی متر
سانتی متر
ارتفاع گل میخ
10091
میلی متر
سانتی متر
روش جوش دادن گل میخ
10092
مستقیم
از روی ورق فولادی
نوع بتن
10093
سبک
سنگین
معمولی
دارای فیبرهای پلیمری یا فولادی
عیار بتن
10094
مقاومت فشاری بتن
10095
کیلوگرم بر مترمربع
کیلوگرم بر سانتی متر مربع
نیوتن بر متر مربع
نیوتن بر سانتی متر مربع
کیلو نیوتن بر متر مربع
ضخامت بتن
10096
میلی متر
سانتی متر
روش اجرای بازشو
10097
برش بدون تمهیدات اضافی
آرماتور گذاری
استفاده از تیر فرعی
وزن بار مرده
10098
شرح پروژه
10099
عکس کوچک 1
10100
عکس کوچک 2
10101
عکس کوچک 3
10102
عنوان
10103
توضیحات
10104
عکس اورجینال
54621
کارفرما
90513