مقاله چند بخشی
PropertyID
Property
Description
عنوان مقاله
7243
مقدمه مقاله
7244
سوتیتر
7245
محتوای کلی
7246
لینک
7247
نویسنده
7248
تاریخ ایجاد
7249
عنوان
7716
توضیحات
7717
عکس کوچک 1
8358
عکس کوچک 2
8359
عکس کوچک 3
8360
test article
47794
test3
test2
test1
test2
47795
test3
test2
test1
ابزار تولید مقاله
48654
Microsoft Visio
Microsoft Word 2013
Xmulator (XML Simulator)
Microsoft Visio
Microsoft Word 2013
Xmulator (XML Simulator)
Microsoft Visio
Microsoft Word 2013
Xmulator (XML Simulator)
Microsoft Visio
Microsoft Word 2013
Xmulator (XML Simulator)
Microsoft Visio
Microsoft Word 2013
Xmulator (XML Simulator)
Microsoft Visio
Microsoft Word 2013
Xmulator (XML Simulator)
Microsoft Visio
Microsoft Word 2013
Xmulator (XML Simulator)
Microsoft Visio
Microsoft Word 2013
Xmulator (XML Simulator)
Microsfot Word
Microsoft Visio
Microsoft Word 2013
Xmulator (XML Simulator)
Microsoft Visio
Microsoft Word 2013
Xmulator (XML Simulator)
Microsoft Visio
Microsoft Word 2013
Xmulator (XML Simulator)
Microsoft Visio
Microsoft Word 2013
Xmulator (XML Simulator)
Microsoft Visio
Microsoft Word 2013
Xmulator (XML Simulator)
Microsoft Visio
Microsoft Word 2013
Xmulator (XML Simulator)
Microsoft Visio
Microsoft Word 2013
Xmulator (XML Simulator)
Microsoft Visio
Microsoft Word 2013
Xmulator (XML Simulator)
Microsfot Word
Microsoft Visio
Microsoft Word 2013
Xmulator (XML Simulator)
قیمت
48655
حجم فایل
48656
فرمت فایل
48657
WinRar
Pdf
ابزار تولید مقاله
48662
test edit
Microsoft Word 2013
Xmulator (XML Simulator)
test add
test
ابزار تولید مقاله تست2
48663
Microsoft Word 2013
Microsoft Visio
Xmulator (XML Simulator)
Microsoft Word 2013
Microsoft Visio
Xmulator (XML Simulator)
Microsoft Word 2013
Microsoft Visio
Xmulator (XML Simulator)
Microsoft Word 2013
Microsoft Visio
Xmulator (XML Simulator)
Microsoft Word 2013
Microsoft Visio
Xmulator (XML Simulator)
Microsoft Word 2013
Microsoft Visio
Xmulator (XML Simulator)
Microsoft Word 2013
Microsoft Visio
Xmulator (XML Simulator)
Microsoft Word 2013
Microsoft Visio
Xmulator (XML Simulator)
Microsoft Word 2013
Microsoft Visio
Xmulator (XML Simulator)
Microsoft Word 2013
Microsoft Visio
Xmulator (XML Simulator)
Microsoft Word 2013
Microsoft Visio
Xmulator (XML Simulator)
Microsoft Word 2013
Microsoft Visio
Xmulator (XML Simulator)
Microsoft Word 2013
Microsoft Visio
Xmulator (XML Simulator)
Microsoft Word 2013
Microsoft Visio
Xmulator (XML Simulator)
Microsoft Word 2013
Microsoft Visio
Xmulator (XML Simulator)
Microsoft Word 2013
Microsoft Visio
Xmulator (XML Simulator)
نویسنده مقاله
51662
نام کامل مقاله
51664
رمز فایل فشرده
51665
www.market021.com
rar
zip
rar
www.market021.com
test
52372
test1
test2
test3
test4
برچسب لینک
52701
رمز فایل فشرده
52702
www.market021.com
تست ایجاد مشخصه جدید
52703
لینک دانلود
52704
عکس اورجینال
54539
جایزه ها
62022
کلید واژه ها
64944
موقعیت Location
72406
سال ثبت Regidtration Year
72407
توضیحات Description
72408
موقعیت
72418
سال ثبت
72419
توضیحات
72420
موقعیت2
72435
ساخت و ساز
72516
ثبت شده در ICHTO
72517
ثبت شده در UNESCO
72518
نشانی
72519
تاریخ
73289
map
73391
درجه هتل
73769
1
2
3
4
5
6
درجه هتل
73770
1
2
3
4
5
6
قیمت محصول اول
82689
قیمت محصول دوم
82690
ابعاد محصول اول
82691
ابعاد محصول دوم
82692
متریال محصول اول
82693
متریال محصول دوم
82694
عمق کاسه محصول اول
82695
عمق کاسه محصول دوم
82696
گارانتی محصول اول
82697
گارانتی محصول دوم
82698
رنگ محصول اول
82699
رنگ محصول دوم
82700
مزایا محصول اول
82701
مزایا محصول دوم
82702
نام محصول اول
82703
نام محصول دوم
82704
بهترین رستوران ها
82811
بهترین رستوران ها1
82812
بهترین رستوران ها3
82813
بهترین رستوران ها4
82814
بهترین رستوران ها2
82815
بهترین هتل ها1
82816
بهترین هتل ها2
82817
بهترین هتل ها3
82818
بهترین هتل ها4
82819
بهترین هتل ها5
82820
مناظر گردشگری1
82821
مناظر گردشگری2
82822
مناظر گردشگری3
82823
مناظر گردشگری4
82824
مناظر گردشگری5
82825
اصلی
86238
درجه هتل
86478
موقعیت مکانی
86479
درجه هتل
86483
اسکما تستی مقاله
86531
آب و هوا
86535
درجه هتل
87235
1
ستاره هتل
87236
1
ستاره هتل1
87237
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
ستاره هتل2
87238
0
0
1
2
3
4
5
تصویر تولید کننده
87571
آی دی شرکت
87572
زمان مطالعه
87822
دوره آموزشی
87880
نام دفتر
87882
نام و نام خانوادگی مدیرعامل
87883
جنسیت
87884
تلفن
87885
فاکس
87886
همراه مدیر عامل
87887
تلگرام
87888
آدرس ایمیل مدیرعامل
87889
آدرس ایمیل دفتر
87890
مجوز آلف ب پ
87891
حوزه فعالیت
87892
نشانی 
87893
کدپستی
87894
تاریخ عضویت در انجمن
87895
میزان مطالعه
89624
شرح
89628
تایپ کنید
89629
واحد
89630
مدل
89631
اطلاعات بیشتر
89632
خصوصیات ویژه
89633
نوع
89634
jsonld
91492
پارت اول لوازم جانبی
96270
پارت دوم لوازم جانبی
96271
پارت سوم لوازم جانبی
96272
ویدئو
96314
آدرس ویدئو
96315
توضیحات ویدئو
96316
توضیحات اسلایدر
96317
کد آپارات
96331